วันที่   8   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - ประชุม อกศจ.อต.  3  นางสาววิภา เทียนขาว