วันที่   4   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - สรุปผลและถอดประสบการณ์การดำเนินงานการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  2  นายกฤษฎา พรหมอินทร์
ห้องประชุมแสลงหลวง 13.00-16.30   - วางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 ุ  7  นางสาววิภา เทียนขาว