วันที่   5   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงาน ศธจ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 10/2564  2  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-16.30   - ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพ ฯ ครั้งที่ 8  70  นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม