วันที่   30   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทุ่งแสลงหลวง 08.30-16.30   - การพิจารณาเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ, เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  16  นางปาริตา ศรีวิชา
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต  25  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องประชุมพุทธนเรศ 13.00-16.30   - เตรียมงาน รับ-ส่ง ผอ.  20  นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - นักศึกษาฝึกประสบการณ์  2  นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์