วันที่   1   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ย้ายข้าราชการครู ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2  17  นางกาญจนา รัตนชัยพิพัฒน์
ห้องประชุมแสลงหลวง 13.00-16.30   - รับรองแขก  16  นางสาวศิริวรรณ แสนชุ่ม