วันที่   28   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ย้ายข้าราชการครู ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2  17  นางกาญจนา รัตนชัยพิพัฒน์
ห้องประชุมเสมานนทรี 13.00-16.30   - ประชุมเพื่อจัดทำแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap)  10  นางสาวสินีนาถ เส็งหนองแบน
ห้องประชุมทุ่งแสลงหลวง 13.00-16.30   - การประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ข้าราชการในเขตฯ  16  นางปาริตา ศรีวิชา