วันที่   27   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ย้ายข้าราชการครู ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2  17  นางกาญจนา รัตนชัยพิพัฒน์
ห้องประชุมแสลงหลวง 13.00-16.30   - การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเลื่อน 38 ค.(2) รอบ 1 ตุลาคม 2564  16  นางปาริตา ศรีวิชา
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - ประชุม กศจ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 9/2564 (ระบบZoom)  2  นายศุภชัย สุวรรณเทพ