วันที่   21   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ย้ายข้าราชการครู ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2  17  นางกาญจนา รัตนชัยพิพัฒน์
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - การจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แก่ สพฐ.  3  นายกฤษฎา พรหมอินทร์