วันที่   16   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุม ZOOM MEETING เปิดโครงการ PU_OLR  20  นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ โดย สพฐ.  2  นายกฤษฎา พรหมอินทร์
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ทดสอบภาษาอังกฤษ รองศราวุธและรองศิริวรรณ สพม.สุโขทัย  2  นางสาวศิริวรรณ แสนชุ่ม