วันที่   27   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.  20  นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-12.00   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  60  นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-16.30   - ประชุมจัดทำแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  10  นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมจัดทำแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  10  นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม
ห้องประชุมเสมานนทรี 13.00-16.30   - ชี้แจงการนำเข้าข้อมูลระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  6  นางเปรมฤดี เกลาพิมาย