วันที่   6   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.  20  นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  3  นายศุภชัย สุวรรณเทพ