วันที่   29   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.  20  นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - ย้ายข้าราชการครู ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2  17  นางกาญจนา รัตนชัยพิพัฒน์
ห้องประชุมแสลงหลวง 08.30-16.30   - ประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา "โครงการเด็กดีมีที่เรียน" ปีงบประมาณ 2564  10  นางสาวศิริจันทรา เมฆี