วันที่   15   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน  15  นางสาวศิริจันทรา เมฆี
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-12.00   - ร้องขอความเป็นธรรมต่อโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  10  ส.ต.ท.ธีระ ลิ้มสุวรรณ