วันที่   22   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-12.00   - การกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (1 ช่วย 4) ของ สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์  3  นายกฤษฎา พรหมอินทร์
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.  20  นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-12.00   - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.พิษณุโลก  1  นางสาวศิริวรรณ แสนชุ่ม
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-16.30   - งานมุทิตาจิต  20  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - การตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  10  นางสาวสินีนาถ เส็งหนองแบน
ห้องประชุมเสมานนทรี 13.00-16.30   - ประชุมสรุปผลการเข้าร่วมติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 4 พร้อมผลการใช้จ่าย งปม.ส่ง สพฐ.  2  นายกฤษฎา พรหมอินทร์