วันที่   17   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - ประชุม อกศจ. อุตรดิตถ์ครั้งที่ 9/2564  4  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ทดสอบระบบอบรมครูออนไลน์ ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก  5  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - พิธีมอบโล่รางวัลเสมือนจริง รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  1  นางสาวศิริวรรณ แสนชุ่ม
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและจัดฉบับเครื่องมือประเมินสมรรถนะด้านสุขภาวะของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ของ สพฐ. ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔  2  นายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล