วันที่   20   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - บริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ  12  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ด้วยรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 สพฐ.  2  นายกฤษฎา พรหมอินทร์
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - ประชุมเลื่อนวิทยฐานะฯ  2  นายศุภชัย สุวรรณเทพ