วันที่   12   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสอบ CEFR  15  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ